20 February 2023

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა || Environmental Policy

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა  ||  Environmental Policy
კასპის ცემენტის ქარხანა  ||  Kaspi Cement Plant
შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ კასპის ცემენტის ქარხანა აცნობიერებს, რომ საკუთარი საქმიანობით ზემოქმედებს გარემოზე. აქედან გამომდინარე, ქარხნისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია გარემოს დაცვა და სწორი, გამართული გამოსდაცვითი პროცედურების ჩამოყალიბება და დანერგვა. ეს მიდგომა ყოველთვის გათვალისწინებულია  დაგეგმარების პროცესში, სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღებისას და ყველა სხვა ოპერაციის განხორციელებისას ქარხანაში.
HeidelbergCement Georgia’s Kaspi Cement Plant acknowledges the impact of its activities on the environment. Consequently, environmental protection and design and implementation of sound and correct environmental practices and procedures is one of the priorities for the Plant management. This approach is always considered during planning activities in the Plant, in decision-making processes and execution of other operations.
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ კასპის ცემენტის ქარხანა, როგორც ჰაიდელბერგცემენტ ჯგუფის ნაწილი, მიისწრაფვის იმისკენ, რომ:
 • მუდმივად აკმაყოფილებდეს შესაბამის გარემოსდაცვით კანონმდებლობას და სხვა მოთხოვნებს, რომელთა შესრულების ვალდებულებაც გააჩნია;
 • გაითვალისწინოს საკუთარი საქმიანობის მიმართ, გარემოსდაცვითი საკითხების თვალსაზრისით, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის მოთხოვნები და მოლოდინები;
 • განსაზღვროს საკუთარ საქმიანობასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი ასპექტები, მათი გავლენა გარემოზე და აწარმოოს პროაქტიული გარემოსდაცვითი საქმიანობა, დანერგოს სხვადასხვა ეფექტური გარემოსდაცვითი პრაქტიკა გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების მაქსიმალურად შემცირების მიზნით;
 • დასახოს როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი გარემოსდაცვითი მიზნები, ამოცანები საკუთარი გარემოსდაცვითი საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის, გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის შემცირებისთვის;
 • მუდმივად გააუმჯობესოს თავისი გარემოსდაცვითი მართვის სისტემა, დახვეწოს და განავითაროს ის, რათა, საბოლოო ჯამში, უზრუნველყოს გარემოსდაცვითი მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.
Considering the above mentioned, HeidelbergCement Georgia’s Kaspi Cement Plant, being the part of HeidelbergCement Group, aims to:
 • follow applicable environmental legislation and other requirements to which it has subscribed;
 • be informed and consider requirements and expectations of interested parties regarding its performance in terms of environmental issues;
 • identify environmental aspects related to its processes, their impact on the environment and conduct proactive environmental activities, implement various effective environmental practices to minimize negative environmental impact;
 • set both short-term and long-term environmental objectives in order to improve its environmental performance and reduce negative impact on the environment;
 • continuously improve its environmental management system, upgrade and develop it to ultimately ensure improvement of its environmental performance.
შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ კასპის ცემენტის ქარხანა საკუთარ ვალდებულებად მიიჩნევს:
 • ერთგულად ემსახუროს გარემოს დაცვის და გარემოსთვის მინიმალური საფრთხის შექმნის პრინციპს;
 • საწარმოო პროცესებთან დაკავშირებული ემისიების შემცირებას;
 • სხვადასხვა სახის ნარჩენის მინიმიზაციას, მათ უსაფრთხო განთავსებას და შეძლებისდაგვარად მეორად გამოყენებას;
 • ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებაზე, დაცვასა და ეფექტიან მოხმარებაზე ზრუნვას;
 • ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების შეძენასა და გამოყენებას, სადაც ეს შესაძლებელი და კომერციული თვალსაზრისით პრაქტიკულია;
HeidelbergCement Georgia’s Kaspi Cement Plant considers itself obliged to:
 • faithfully serve the principle of environmental protection and creating minimum possible threats for the environment;
 • reduce process related emissions;
 • implement waste management practices to minimize waste, ensure proper disposal and reuse as much as possible;
 • take care of conservation, protection and efficient consumption of natural resources;
 • purchase and use environmentally friendly products where possible and commercially viable;
შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ კასპის ცემენტის ქარხნის მენეჯმენტი მზადყოფნას გამოთქვამს, განახორციელოს წინამდებარე გარემოსდაცვითი პოლიტიკა, მის საფუძველზე დაგეგმოს კონკრეტული, გაზომვადი გარემოსდაცვითი მიზნები და უზრუნველყოს შესაბამისი რესურსები მათ განსახორციელებლად.
Management of HeidelbergCement Georgia’s Kaspi Cement Plant commits to implement this Policy, plan specific and measurable environmental objectives based on it and provide adequate resources for their execution.